คำถามที่พบบ่อย

เรียน  สมาชิก ช.พ.ค.

เรื่องการพักชำระหนี้ เป็นมาตรการที่ธนาคารออมสินให้ผู้กู้เงินสามารถเลือกพักชำระหนี้เงินกู้ที่มียอดค้างชำระกับธนาคารออมสินได้ ปต่หากผู้กู้มีประวัติค้างชำระค่างวด 3 งวดขึ้นไป สำนักงาน๕ระกรรมการ สกสค. จึงชำระหนี้ค้างแทนท่าน

ดังนั้น หนี้ค้างจำนวนดังกล่าว จึงต้องชำระกับ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งสามารถขอผ่อนชำระกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้

ข้อมูล :  สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เรียน  สมาชิก ช.พ.ค.

เรื่องมาตรการพักชำระหนี้ เป็นโครงการระหว่างธนาคารออมสิน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กคศ. ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ และหมดเขตแจ้งความประสงค์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ดังนั้น หากท่านต้องการทราบว่า ธนาคารออมสินได้ขยายเวลาต่อไปอีกหรือไม่ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสิน

ข้อมูล :  สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

 เรียน สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ค. ที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สามารถเลือกทำประกันสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้กู้ ส่วนการขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันโดยผู้กู้มิได้ชำระปิดบัญชีเงินกู้นั้น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาที่ท่านได้ทำสัญญาเงินกู้ไว้

ข้อมูล : สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.