มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนตุลาคม 2564