การรักษาสิทธิประโยชน์และความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพสินเชื่อปลอดภัยครั้งต่อไป