การเข้ารับการอบรมออนไลน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (รุ่นที่ 1)