กิจกรรมออกเยี่ยมครูวัยเกษียณป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๖๒๕_0007

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๖๒๕_0006

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๖๒๕_0004

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๖๒๕_0003

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๖๒๕_0002

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๖๒๕_0001

S__4989013

S__4989009

S__4988993

B41E1C3B-0452-42E0-BEF8-CED59A54C32C

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๗๑๓_3

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๗๑๓_2

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๗๑๓_1

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๗๑๓_0

ผู้ป่วยติดเตียง_๒๐๐๗๑๓