ค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ตุลา

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2559  

เดือนกันยายน 2559  (งวดที่ 10/2559  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559)

 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (ชพค.9) ปี 2559  จำนวน 522 คน

เดือนกันยายน 2559  (งวดที่ 10/2559  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559)

 

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2559

เดือนกันยายน 2559  (งวดที่ 10/2559 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559)

 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (ชพส.9) ปี 2559  จำนวน 249 คน

เดือนกันยายน 2559 (งวดที่ 10/2559  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559)