ค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ยอด12-59

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือนธันวาคม 2559  (งวดที่ 11/59  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรมประจำเดือนธันวาคม  2559  (งวดที่ 11/2559 ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559)  จำนวน 492 คน

 

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำเดือนธันวาคม 2559  (งวดที่ 11/59 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ประจำเดือนธันวาคม 2559  (งวดที่ 11/59  ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559)  จำนวน 272 คน