ค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม 2560

slider ม.ค.60

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือนมกราคม 2560  (งวดที่ 12/59  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรมประจำเดือนมกราคม  2560  (งวดที่ 12/2559 ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559) จำนวน 552 คน

 

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2560  (งวดที่ 12/59  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรมประจำเดือนมกราคม  2560  (งวดที่ 12/2559 ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559) จำนวน 263 คน