ค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

slider ก.พ.60

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  (งวดที่ 01/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560)

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (งวดที่ 01/60  ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 )  จำนวน 667 คน

 

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  (งวดที่ 01/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560)

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (งวดที่ 01/60  ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ) จำนวน 324 คน