ค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือน เมษายน 2560

blove09

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือนเมษายน 2560  (งวดที่ 03/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ประจำเดือนเมษายน 2560  (งวดที่ 03/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560)   จำนวน  490  คน

 

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำเดือนเมษายน 2560  (งวดที่ 03/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม  ประจำเดือนเมษายน 2560  (งวดที่ 03/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560)   จำนวน  245  คน