ดศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคระกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริการที่พัก