ประกาศคณะกรรมการ ชพค. ชพส. เรื่อง ขยายเวลายื่นใบสมัครสมาชิก ชพค.-ชพส. กรณีพิเศษ ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562