ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

pPWhJvKXoN_1632908321

รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานทุกสังกัดให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จำนวนทั้งสิ้น 710 รางวัล มี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน  638  รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน  72  รางวัล

การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น  710  รางวัล  โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ได้รับรางวัล  แบ่งเป็นประเภทบุคคลและหน่วยงานดังนี้

1. ประเภทบุคคล จำนวน 13 ราย

2. ประเภทหน่วยงาน  จำนวน 1 หน่วยงาน

กลุ่มที่ 1 ครูและอาจารย์  จำนวน 6 ราย ได้แก่

1. นางสาวสมรักษ์  วงศ์ศรีรักษ์          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2

2. นางสาวปัทมาภรณ์  พรดวงคำ      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2

3. นางสาวประไพศรี  พุ้มจันทร์          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3

4. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3

5. นางรัชนู  บัวพันธ์                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

6. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  จำนวน  3  ราย

1. นางกชนันท์  โนรินทร์                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2

2. นายสละ  พาดี                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2

3. นางสาวพัชรินทร์  วาวงศ์มูล          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  จำนวน  3  ราย

1. นายไท  พานนนท์                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3

2. นายศุภโชค  เข่งแก้ว                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

3. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์  ติยะวัฒน์            สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มที่ 4 ผู้มีคุณูปการ  จำนวน 1 ราย  คือ

นายยนต์  สุขคง        หัวหน้าสำนักงานทนายความ

ประเภทหน่วยงาน จำนวน 1 หน่วยงาน  คือ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์