ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู

ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ สกสค. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิการครู เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

2665226454 26455 S__79667204