ประมวลภาพการออกสัญจรรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.