ผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี ประจำปี พ.ศ.2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี ประจำปี พ.ศ.2560 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้

26756366_307556762982345_4545489598035226971_o
1. นายบัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

26756465_307556692982352_3023257188190765319_o
2. นายวรายุ อินทราลักษณ์ ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา อำเภอวังโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

26952687_307556489649039_7309632957437238863_o
3. นายนพดล มาจาก ครู คศ.2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

26757078_307556709649017_3924387290372271990_o
4. นางพรพิศ จันเกิน ครูโรงเรียนบ้านขมวด อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

26841544_307556779649010_4601658901193214468_o
5. นางนงเยาว์ นาพิมพ์ ครูโรงเรียนเนินมิตรภาพที่ 47 อำเภอหล่มเก่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

26756407_307556792982342_2494035231176442365_o
6. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ อำเภอหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3