มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการ สำนักงาน.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์  

ได้มอบทุน “มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา”  ทั้งหมด 3 ทุน  ได้แก่   

นายวนัสกิจ ขะมันจา

1. นายวนัสกิจ ขะมันจา โรงเรียนเพชรพิทยาคม

นางสาวปฎิมากรณ์ ทานะเวช

2. นางสาวปฎิมากรณ์ ทานะเวช  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

นายสิทธิพล มามี

3. นายสิทธิพล  มามี  โรงเรียนเพชรพิทยาคม