ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2560

มิ.ย.60

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือนมิถุนายน 2560  (งวดที่ 05/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2560  (งวดที่ 05/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560)   จำนวน  557  คน

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2560  (งวดที่ 05/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2560  (งวดที่ 05/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560)   จำนวน  287  คน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ : 081-9728278