ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

พ.ค.60

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  (งวดที่ 04/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  (งวดที่ 04/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560)   จำนวน  531  คน

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  (งวดที่ 04/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม  ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  (งวดที่ 04/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560)   จำนวน  275  คน