ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ก.ค.60

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  (งวดที่ 06/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2560  (งวดที่ 06/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)   จำนวน  566  คน

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2560  (งวดที่ 06/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2560  (งวดที่ 06/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)   จำนวน  274  คน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ : 081-9728278