ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือน กันยายน 2560

กันยายน 2560

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือนกันยายน 2560  (งวดที่ 08/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ประจำเดือนกันยายน 2560  (งวดที่ 08/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560)  จำนวน  525  คน

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำเดือนกันยายน 2560  (งวดที่ 08/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ประจำเดือนกันยายน 2560  (งวดที่ 08/60  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560) จำนวน 271 คน