รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

1122

รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานทุกสังกัดให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จำนวนทั้งสิ้น 837 รางวัล มี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 760 รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน 77 รางวัล
การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 673 รางวัล โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 12 ราย แบ่งเป็นประเภทบุคคลและหน่วยงาน
ประเภทบุคคล จำนวน 12 ราย
ครูและอาจารย์
1. นางนงเยาว์ นาพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
2. นางวิภาวดี กันทะกะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
3. นางชนตระการ ลีลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
4. นางรัตนากร สายคำทอน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
5. นางจุฑารัตน์ สายคำมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโสก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
6. นายแดนชัย สิงห์สนิท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
1. นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
2. นางสุปราณี พาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
3. นายพิชิตชัย อนนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
1. นางวีรพล ธิกะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
2. นางวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
3. นายเรือน สิงห์โสภา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้าน กม.35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประเภทหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3