แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แก้ปัญหาหนี้สินครูฯ

งานนำเสนอ1

หลักฐานที่ต้องแนบประกอบการคัดเลือก

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  4. ข้อมูลรายได้  เช่น  สลิปเงินเดือน

  5. ข้อมูลรายจ่าย  เช่น  บิลค่าใช้จ่าย  ใบแจ้งหนี้

  6. รายการทรัพย์สิน  เช่น  บ้าน  รถ  ที่ดิน

***เงื่อนไขในการคัดเลือกในครั้งนี้ ท่านไม่สามารถกู้สถาบันการเงินอื่นๆ ได้***

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม