แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน(กรณีฝากหัก)

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน(กรณีฝากหัก) ช.พ.ค./ช.พ.ส.

9.แบบเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน กรณีฝากหัก