แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้ครูฯ

 

แจ้งสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ/หรือ มาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน  ให้กรอกรายละเอียด   จะยื่นด้วยตนเอง หรือส่งกลับมาที่ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์  ตามช่องทางดังนี้  Fax. 056-721036 ต่อ 0  หรือ E-mail : sk_phetchabun@otep.moe.go.th

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการลดหนี้ฯ

รายละเอียดโครงการ มีดังนี้